Project name 2
Project name 3

S K A HUKUK BÜROSUNA HOŞ GELDİNİZ.

HAKKIMIZDA

SUR|KİŞNİŞCİ|AKÇAY Hukuk bürosu olarak önceliğimiz, hukuk alanında ülkemizdeki ve dünyadaki önemli gelişmeleri takip ederek müvekkillerimize, ihtiyaçları için en uygun çözümler üretebilmektir. Nitekim müvekkillerimizin çalışma prensiplerimize olan güveni, başarımızın temelini oluşturmaktadır.


Büromuz 20 kişilik kadrosuyla alanında uzmanlaşmış avukatları ve idari personeli ile ulusal ve uluslararası düzeyde müvekkilerine ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunan bağımsız bir hukuk bürosudur. Büromuz, kurumsal yapısı ile Türkiye genelinde ve yurtdışında nitelikli ve sonuç odaklı hukuki hizmetler sunmaktadır. Profesyonel ekibimiz, danışmanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile olan iş birliğimizin yanı sıra tecrübelerimiz, müvekkillerimizin kendilerini güçlü ve güvende hissetmelerini sağlamaktadır.Sunduğumuz hukuki hizmetlerin niteliğinin yanı sıra sürati de bizim için bir o kadar elzemdir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

BANKACILIK & FİNANS

Şirketlerin halka arzı , finansal kiralama, gemi inşaat finansmanı, uçak finansmanı alanlarında proje yönetimi veya danışmanlık veyahut uyuşmazlıkların çözümü konularında hizmet sunulmaktadır. Ayrıca bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri, kredi alan şahıslar büromuzca temsil edilmekte olup bu kapsamda kurumsal finansman, proje finansmanı, bankalar arası sendikasyon hizmetleri verilmektedir. Büromuzca takip edilen ve düzenlenen konulardan bazıları şunlardır;

 • İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar
 • Factoring
 • Kiralama
 • Kredi sözleşmeleri
 • Şirket finansmanı
 • Mal ve proje finansmanı
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Uluslararası ticaret finansmanı

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

>Büromuz nezdinde birleşme ve devralmalar, tahsisli satışlar, ulusal ve uluslararası şirketler arasındaki stratejik ortaklıklar ve blok hisse alımlarında danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda sunulan hizmetlerimizden bazıları şunladır;

• Due diligence
• Kurumsal yeniden yapılandırma
• Birleşme ve devralmayla ilgili olarak her türlü hukuki danışmanlık
• Bürokratik başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi
• Mutabakat esasları veya çerçeve anlaşmaları
• Hisse devir sözleşmeleri
• Hissedarlar sözleşmeleri
• Kredi anlaşmaları müzakeleri

CEZA HUKUKU VE İNSAN HAKLARI

Büromuzda, ceza hukuku alanında yürütülen akademik ve bilimsel çalışmaların ışığında uygulamanın içinden gelen tecrübeye dayalı olarak müvekkillerimize, nitelikli avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Gizlilik prensibi çerçevesinde sunduğumuz hizmetler kapsamında, hazırlık soruşturması da dahil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetleri de dikkate alınmak suretiyle, adaletin tesisi için uluslararası hukuk imkanları da dahil olmak üzere her türlü yasal başvuru yolları ivedilikle ve özenle takip edilmektedir.

İç hukuk yollarının tüketilmesi sonrasında müvekkil menfaatleri gerektirdiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Komitesi'ne başvuru süreçleri de titizlikle takip edilir. Avukatlarımız ve danışmanlarımız bu alanda birçok dava sürecinde başarıyla rol almışlardır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU & SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU

Büromuzda, bireysel ve kollektif düzeyde iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de gerektiğinde dava veya anlaşma yoluyla çözümü konusunda nitelikli ve kapsamlı hizmetler sunulmaktadır.

Büromuzun iş hukuku ve işçi-işveren ilişkisi alanındaki hizmetlerini ağırlıklı olarak iş hukuku ve istihdam konularının hukuki incelemesi, ilgili sözleşme hükümlerinin müzakeresi ve çalışanların devri ile hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere birleşmeler, devralmalar ve bölünmeler gibi şirketlerin hukukundan kaynaklanan işler sırasında karşılaşılan iş hukuku meseleleri oluşturulur.

Bu çerçevede ve ayrıca daha genel olarak, Büromuz, özellikle üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme, gizlilik sözleşmeleri ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması konusunda önemli bir tecrübeye sahiptir.

Büromuz, uluslararası pek çok müvekkillerim açısından özel öneme sahip olan yabancı çalışanların ve aileleri için çalışma ve oturma izinlerinin alınması, sosyal sigortalar ile vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi de dahil olmak üzere yabancıların Türkiye' de istihdamı konusunda gerekli olan her türlü formalitenin tamamlanması konusunda da hizmet vermektedir.

DERNEKLER VE VAKIFLAR HUKUKU


Büromuz, Dernek ve Vakıfların kuruluşu, esas sözleşmelerin hazırlanması, işleyiş ve defterlerin hukuka uygunluğu, yönetim, değişim, sona erme işlemleri ile Dernek ve Vakıfların tesis ve mekanın hukuki denetimini, dernek ve vakıfların organlarının ve alınan kararların hukuki denetimi, dernek masası ile olan ilişkinlerin düzenlenmesi, tüzel kişilerin üyelik hakları, federasyon ve konfedarasyon kuruluş süreci yönetimi ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Ayrıca; Dernek ve Vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza ve tazminat davalarını, dernek ve vakıfların kuruluş, işleyiş, faaliyet ve feshine ilişkin açılan her türlü hukuki, idari ve ticari davayı yürütme konularında temsil hizmeti vermektedir.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Üretim ve ulaşım teknolojisindeki hızlı gelişim ulusal rekabeti uluslararası boyuta taşımıştır. Kaliteli üretimin yaygınlaşması benzerlerinden farklılaşarak karlılığını arttırmak isteyen şirketleri markalaşmaya, reklama ve AR-GE konularında yatırıma yöneltmiştir.

Sıkı rekabet ortamında markaya, reklama ve yeni buluşlara yapılan yatırımların karşılığının hedeflenen boyutta alınması  ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırdedici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin ulusal ve uluslararası alanda hukuken korunmasını gerektirmektedir.

S K A HUKUK olarak kurumsal müvekkillerimize marka, patent, faydalı model başvuru işlemleri konusunda ve sonrasında taklit ya da aynı konuda başvuru halinde, Türkiye’nin alanında uzmanlaşmış patent ofisleriyle kurduğumuz iletişim ağı sayesinde fikri ve sınai haklar konusunda ortaya çıkan ihtilafların dava yolu da dahil olmak üzere gerekli hukuki yollardan giderilmesi hususlarında hizmetler vermekteyiz.

GAYRİMENKUL & İNŞAAT

Ticari yatırım odaklı olmak üzere; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülklerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda idari mercilerde gereken işlemlerin yapılması yönünde de her türlü hizmet, konuda deneyimli personellerimiz sayesinde hızlı ve özenli bir şekilde sunulmaktadır. Ayrıca sunulan hizmetlerimizden bazıları şunlardır;

• AVM, rezidans, turizm ve otel proje danışmalıkları
• Toplu konut projeleri
• Kooperatif işlemleri
• Tapu Sicili kayıtları
• Kiralama Sözleşmeleri
• İpotek
• Yabancı yatırımcıların gayrimenkul edimi
• Vakıf taşınmaz tahsis işlemleri

İCRA & İFLAS HUKUKU

Büromuz, borçlu ve alacaklı müvekkilerine icra ve iflas hukuku alanında araştırma ve uzlaşmacı odaklı, süratli ve kapsamlı hizmetler vermektedir. Alacaklı müvekkiler için alacağın yurtiçinde ve yurtdışında tahsili için gerekli mal varlığı araştırmalarının yapılarak tespit edilen malvarlıklarına mümkün olan en kısa zamanda hukuki takyidat konulmasının sağlanması hizmeti verilmektedir. Borçlu müvekkiller açısından yeniden yapılandırma ve iflas erteleme işlemleriyle borçlu müvekkillerin ticari faaliyetlerini sürdürmelerine hukuki olanak sağlama gibi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda hizmetlerimizden bazıları şunlardır;

• İcra takipleri
• İflas işlemleri
• İflas erteleme
• Konkordato işlemleri

İDARE VE VERGİ HUKUKU

SKA Hukuk Bürosu olarak, müvekillerimizin idari / vergi makamları ile arasındaki ihtilafların çözümü için hukuku büromuzun deneyimli kadrosu ile gerekli tüm hukuki hizmetleri vermekteyiz. Bu kapsamda büromuz, idari başvuru ve itirazların yapılması, gerekli idari ve vergi davaların açılması, uzlaşma konularında müvekkilerine etkin bir danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.

AİLE HUKUKU

S K A HUKUK olarak, aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma, ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümler kapsamında danışmanlık ve dava hizmetleri vermekteyiz.

• İcra takipleri
• Evlilik Sözleşmesi
• Boşanma davaları
• Velayet davaları
• Tazminat ve nafaka davaları
• Mal ortaklığı, ayrılığı,mal rejimleri
• Tanıma ve tenfiz davaları

MEDYA & SPOR

Son yılarda özellikle yabancı yatırımcıların ülke pazarına girmesiyle birlikte oldukça hızlı gelişme kaydeden medya sektöründe iştigal eden firmalara Büromuzca medya hukuku ve ilgili mevzuat konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

SKA Hukuk, yazılı basın ve özel medya organları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin hukuka uygunluk denetiminin yapılmasını ilişkin sunduğu hizmetlere ilaveten, oyunculuk sözleşmeleri sponsor ve reklam sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, menajerlik ve yapım sözleşmesi hakkında dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Ulusal ve uluslararası iş sahasında Türkiye ile ortak projeler yürüten Enternasyonel Medya gruplarına sektörel çalışmalarında basın yayınla uzman ekibimizle her türlü hukuki sorunların çözümünde kaliteli ve hızlı hizmet sunmaktadır.

SPOR HUKUKU

SKA Hukuk, spor alanında Futbol Federasyonu ve mevzuatın gerektirdiği diğer kuurm ve kuruluşlara müvekillerce yapılacak başvurularda süreç tamamlanıncaya kadar danışmanlık hizmet verilmektedir. Ayrıca kurullarca yapılan her türlü düzenleme ve kurul kararları hakkında hukuki mütalaa verilerek gerektiğinde itiraz ve dava yollarında müvekillerimiz temsil edilmektedir.

Spor klüplerinin şirketleştirilmesi, yabancı yatırımcılarla stratejik ortaklıkların sağlanması ve şirket hisselerinin halka arzı konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.Spor klüplerinin; sporcuları ve diğer spor klüpleri, sporcuları ve dğer sspor klüpleri, sporcuların ise eski ve yeni klüpleri arasında ortaya çıkan hukuki ihtilaflarda müvekkil klüp ve sporcular ülkemizde Furbol Federasyonu kuralları ve uluslararası alanda ise FIFA ve CAS önünde temsil edilmektedir.

SİGORTA HUKUKU

Avukatlarımız, müvekillerinin sigorta şirketleri ile arasındaki ilişkileri hakkında danışmanlık hizmeti sunar ve rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekillerini temsil eder. Büromuz ayrıca, çeşitli sigorta şirketlerine de proje bazında hakuki hizmet sunmaktadır. Avukatlarımız, sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekillerimizi temsil etme konusunda ise oldukça deneyimlidir.

ŞİRKETLER HUKUKU

Hemen her alanın hukuk kurallarıyla düzenlediği günümüz ticaret hayatında, hukuk alanında çözüm ortağı olmak suretiyle müvekillerimizin sadece ticari faaliyetlerine odaklanmalarına sağlamayı misyon olarak benimsemekteyiz. Bu kapsamda sunulan hizmetlerimizden bazıları şunlardır;

• Şirket kuruluşları
• Yabancı sermaye transferi
• Yatırım teşvikleri
• Yeniden yapılandırma
• Ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması
• Genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri
• Tasfiye
• Bürokratik işlemler ve başvurular
• İrtibat büroları ve şirket kuruluşları
• Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
• Sermaye arttırımı ya da azaltılması
• Şirket alım ve satımı
• Menkul kıymetlerin yönetimi ve edinimi

MİRAS HUKUKU

SKA Hukuk, miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi,tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

• Veraset ilamı alınması
• Vasiyetname düzenlenmesi
• Vasiyetnamenin iptali ve tenkis davası açılması
• Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
• Mirasçılık belgesinin iptali davası
• Mirasın reddi davası açılması
• Muris muvazaası davaları açılması

SAVUNMA SANAYİ HUKUKU

SKA Hukuk olarak; yerli ve yabancı Savunma Sanayi şirketlerine, savunma sanayi ihalelerine katılım, proje dosyalarının hazırlanması ve kontrolü, finansmanı, uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, teknik şartnamelerin uygunluğunun hukuki denetimi ile bu konularda ortya çıkan ihtilafların çözümünde uluslararası tahkim ya da yerel mahkemelerde temsil ederek müvekillerimize hizmet sunmaktayız.

ORTAK YATIRIM GİRİŞİMLERİ (JOINT VENTERUS)

Büromuz ulusal ve uluslararası şirketlere, yapacakları ortak girişimlerde, sürecin her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda sunulan hizmetlerimizden bazıları şunlardır;

• Lisans, ortaklık/hissedarlar, hisse satış, aktif satış, dağıtım, pazarlama ve teknoloji transferi sözleşmelerinin hazırlanması
• Müzakere işlemleri
• Ortak girişim modellerinin vergisel boyutu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması,özellikle son dönemde gündemde olan ve gittikçe önemi artan konulardan biri haline gelmesi, gerçek kişilere ait olan ve onların belirlenebilir bir başka ifadeyle teşhis edilebilir olmasını sağlayan kişiye özgü ve özel bilgilerin hukuki anlamda koruma altına alınmasını ifade ettiğinden son derece önemlidir.Gelişen teknoloji ile elektronik ticari alanı başta olmak üzere kişisel verilerin kullanılmasına dayanan iş modelleri son yıllarda büyük ilgi gördü.

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde SKA Hukuk ekibi, yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri yakından takip ederek bir adım önde olmayı ve böylelikle müvekillerine yenilikçi çözümler sunmayı amaç edinmiştir.

EKİBİMİZ

SKA Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkilleri temsil eden, her biri kendi alanlarında uzman avukatlar, danışmanlar, icra ve destek personeli olmak üzere 20 kişilik bir ekiple ulusal ve uluslararası alanlarda müvekkillerine her alanda kapsamlı ve nitelikli hukuki hizmet sağlamaktadır.

Sezai SUR, Kurucu Ortak AvukatEğitim
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


İletişim Bilgisi
Email: sezai.sur@skahukuk.com

Sezai SUR, Kurucu Ortak Avukat

Deneyim
Sezai Sur, SKA Hukuk Bürosu’nun kurucu ortaklarından biri olarak, sektörlerinde lider olan çeşitli kuruluşların vekilliğini üstlenmiş ve müvekkillerine proje bazlı hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ceza Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku alanlarında çalışmıştır. Yine İş Hukuku alanında üniversitelerde öğrencilere ve müvekkil şirket yönetici ve çalışanlarına eğitim ve sunumlar yapmaktadır.

Bu kapsamda kendisi, Toplu İş Sözleşmeleri, Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Tahkim alanlarında hizmet vermektedir.

SKA Hukuk Bürosu'ndan önce Sezai Sur, İstanbul’da kurumsal şirketler ve üst düzey bir hukuk bürosunda yönetici avukat olarak önemli tecrübeler edinmiştir.


Çalışma Alanları
Sigorta Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Tahkim

Cenk KİŞNİŞCİ, Kurucu Ortak AvukatEğitim
Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi


İletişim Bilgisi
Email: cenk.kisnisci@skahukuk.com

Cenk KİŞNİŞCİ, Kurucu Ortak Avukat

Deneyim
Cenk KİŞNİŞCİ, SKA Hukuk Bürosu’nun kurucu ortaklarından biri olarak, sektörlerinde lider olan çeşitli kuruluşların vekilliğini üstlenmiş ve müvekkillerine proje bazlı hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda kendisi, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Savunma Sanayi Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Miras Hukuku, Fikri ve Sınai Mülikiyet Hukuku, Dernek ve Vakıflar Hukuku ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (ADR) alanlarında hizmet vermektedir.

SKA Hukuk Bürosu'ndan önce Cenk Kişnişçi, İstanbul’dabir üst düzey hukuk bürosunda yönetici avukat olarak önemli tecrübeler edinmiştir.


Çalışma Alanları
Gayrimenkul & İnşaat Hukuku, Savunma Sanayi Hukuku, Miras Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Dernek ve Vakıflar Hukuku,ADR

Ahmet Cem AKÇAY, Kurucu Ortak AvukatEğitim
Istanbul Bilgi Üniversitesi – LL.M
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi


İletişim Bilgisi
Email: cem.akcay@skahukuk.com

Ahmet Cem AKÇAY, Kurucu Ortak Avukat

Deneyim
Ahmet Cem Akçay, SKA Hukuk Bürosu’nun kurucu ortaklarından biri olarak, Bireysel ve Kolektif İş Hukuku kaynaklı danışmanlık ve uyuşmazlıkların çözümü hizmetlerinde sektörün tanıdığı ve aranan avukatlar arasında yerini almaktadır.

Yine İş Hukuku alanında üniversitelerde öğrencilere, müvekkil şirket yöneticilerine ve çalışanlarına eğitim ve sunumlar yapmaktadır.Ceza Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku alanlarında çalışmıştır.

Yine İş Hukuku alanında üniversitelerde öğrencilere ve müvekkil şirket yönetici ve çalışanlarına eğitim ve sunumlar yapmaktadır.

Bu kapsamda kendisi, Toplu İş Sözleşmeleri, Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu alanlarında hizmet vermektedir.

SKA Hukuk Bürosu'na katılmadan önce Ahmet Cem Akçay, İstanbul’da üst düzey hukuk bürolarında önemli tecrübeler edinmiştir.


Çalışma Alanları
Sigorta Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuk

Aylin AYKIN, Kıdemli AvukatEğitim
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


İletişim Bilgisi
Email: aylin.aykin@skahukuk.com

Aylin AYKIN, Kıdemli Avukat

Deneyim
Aylin Aykın, SKA Hukuk Bürosu bünyesinde müvekkillerine Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, TAPDK Mevzuatı, Aile Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, alanlarında Dava ve Danışmanlık hizmeti vermektedir.


Çalışma Alanları
Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İade ve Vergi Hukuku, TAPDK, Aile Hukuku

İbrahim GÖZÜKATI, Kıdemli AvukatEğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


İletişim Bilgisi
Email: ibrahim.gozukati@skahukuk.com

İbrahim GÖZÜKATI, Kıdemli Avukat

Deneyim
İbrahim Gözükatı, SKA Hukuk Bürosu bünyesinde müvekkillerine Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Ceza Hukuku ve Enerji Hukuku, konularında Dava ve Danışmanlık hizmeti vermektedir.


Çalışma Alanları
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Ceza Hukuku, Enerji Hukuku, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku

Batuhan GÖK, AvukatEğitim
Istanbul Bilgi Üniversitesi – Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Yüksek Lisans(devam)
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi


İletişim Bilgisi
Email: batuhan.gok@skahukuk.com

Batuhan GÖK, Avukat

Deneyim
Batuhan Gök, SKA Hukuk bürosu bünyesinde Dava Departmanında görev almakta ve müvekkilerine Tüketici Hukuku, İş Hukuku, Bilişim Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku uyuşmazlıklarında hizmet vermektedir.


Çalışma Alanları
Tüketici Hukuku, İş Hukuku, Bilişim ve Teknoloji Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Ayşe GÖKÇİMEN, AvukatEğitim
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi


İletişim Bilgisi
Email: ayse.gokcimen@skahukuk.com

Ayşe GÖKÇİMEN, Avukat

Deneyim
Ayşe Gökçimen, SKA Hukuk bürosu bünyesinde Dava ve Proje Departmanında çalışan avukatlarımızdandır. Ayşe, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku konularında hizmet vermektedir.


Çalışma Alanları
İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku

Handan AYDIN, ParalegalEğitim
Atatürk Üniversitesi Adalet M.Y.O


İletişim Bilgisi
Email: handan.aydin@skahukuk.com

Handan AYDIN, Paralegal

Deneyim
Handan Aydın,SKA Hukuk' ta İdari İşler ve hukuk destek sorumlusu olarak görev yapmaktadır.


Çalışma Alanları
İdari İşler, Hukuki Destek

YAYINLAR

Büro çalışmaları kapsamında edinilen bilgi ve tecrübeden hareketle avukatlarımız tarafından kaleme alınan bir kısım makale ve çalışmalarımızı ziyaretçilerimizle de paylaşıyoruz. Bu sitede yayımlanan makale ve çalışmalar, sadece yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Makale içeriğinde yer alan hususlar, hukuki tavsiye ya da mütalaa olarak değerlendirilemez. Bu sitede yayımlanan makale ve çalışmaların her türlü telif hakkı büromuza aittir. İzin verildiği ölçüde kişisel kullanım için edinilebilir. Açıkça izin verilmediği sürece, tamamen veya kısmen iktibas edilemez, çoğaltılamaz ve başka bir yerde kullanılamaz.

Haftalık haber bülteni ve yayınlarımıza abone olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurarak e-posta listemize kayıt olunuz.

 • Ad ve Soyad: (*)

 • E-posta: (*)

 • Firma Adı: (Tercihe bagli)


Makaleler

Bu alan yapım aşamasındadır. Yayınlar kısa süre içinde eklenecektir.

Hukuk Bültenleri

Bu alan yapım aşamasındadır. Yayınlar kısa süre içinde eklenecektir.

Hukuki Hatırlatmalar

Bu alan yapım aşamasındadır. Yayınlar kısa süre içinde eklenecektir.

KARİYER

Deneyimli avukatlar veya mesleğe yeni başlayan avukat veya stajyerler tarafından yapılacak başvurular, büyük bir özenle değerlendirmektedir. S K A HUKUK sunduğu imkânlarla, bünyesinde özveriyle çalışan avukat ve stajyerlerin mesleklerinde kısa sürede yükselmelerine olanak sağlamaktadır.

Bizimle çalışmak isterseniz ön yazınız ile birlikte özgeçmişinizi info@skahukuk.com adresine gönderebilirsiniz. Tüm başvurular gizlilik kurallarına uygun olarak değerlendirilecektir.

HUKUKİ UYARI

Sayın Ziyaretçi,

Bu internet sitesinde bulunan her türlü bilgi sadece bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup hiçbir şekilde hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. Bu bilgilerin iletilmesi, hiçbir şekilde avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmadığı gibi bu şekilde yorumlanamaz. Dolayısıyla bu web sitesinde yer alan bilgilere dayalı olarak hareket edilmemesi gerekmektedir.
Bu web sitesinin ziyaret edilmesi, kullanılması, içeriğinde yer alan bilgilerin indirilmesi ve her türlü kullanımı aşağıdaki kurallara tabidir.

- Bu web sitesi, Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarına bağlı kalınarak ve reklam yasağına uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu site, reklam veya iş geliştirme ve benzeri amaçla hazırlanmamıştır.
- Bu web sitesine giren ziyaretçiler, burada belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt ederler.
- Bu web sitesindeki tüm dosya ve bilgiler, SKA HUKUK - Hukuk Bürosu'na ait olup yazılı onay olmadıkça kopyalanamaz ve kullanılamaz.
- Bu web sitesine link yaratmak, izin verilmediği sürece, kesinlikle yasaktır.
- Bu sayfada bulunan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımı ya da tarafımıza fax veya e-mail yolu ile bilgi ulaştırılması hiçbir şekilde büronun varolan müvekkilleri ile benzer şekilde bir avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmayacaktır.
- Bu web sitesinde bulunan bilgilerin tamamı sadece kişisel ve gayri ticari amaçlarla dağıtılmaktadır. Ziyaretçiler bilgilerin yanlış olduğunu veya kendilerinin bu bilgiler sebebiyle bir zarara uğradıklarını iddia edemezler.
- SKA HUKUK - Hukuk Bürosu, bu web sitesinde yer alan bilginin içeriği ya da ziyaretçilerin bu web  sitesine dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden ve eylemlerden kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.

İLETİŞİM

Bize ulaşın.


Daha Büyük Görüntüle.

 • İletişim
 • Adres: Başmabeynci Köşkü, Nüzhetiye caddesi, No:63 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
 • Telefon: 90 212 272 44 11
 • Fax: 90 212 272 99 11
 • E-posta: info@skahukuk.com
 • Ad ve Soyad: (*)

 • E-posta: (*)

 • Firma Adı: (Tercihe bagli)

 • Mesaj: (*)